Home Financial No wife, no kids, no dog, no cat — but can he retire?